Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 82 เครื่อง (2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง

  • PDF
building005

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเรียนเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว “ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 82 เครื่อง (2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง” มีกำหนดการประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

 >>ร่างขอบเขตของงาน(TOR)<<

>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง <<

>> คุณลักษณะครุภัณฑ์ <<

>> ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)<<

>> ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2)<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิืทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41117

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°