Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ชุดเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

  • PDF
building005

       

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ขอเรียนเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว “ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference :TOR) และกำหนดราคากลางชุดเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  1 ชุด”  มีกำหนดการประชาพิจารณ์  ตั้งแต่วันที่  28  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  2  กันยายน  2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

>> ร่างขอบเขตงาน (TOR) <<

>>ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง<<

>>รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ (1)<<

 >>รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ (2)<< 

>>รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ (3)<<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อ (1) <<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อ (2) <<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อ (3)  <<

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°