Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) ประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

  • PDF
11 building

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเรียนเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว “ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด” มีกำหนดการประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>> ร่างขอบเขตของงาน <<

>> คุณลักษณะครุภัณฑ์ <<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อ (1)<<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อ (2)<<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อ (3)<<

>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง <<

         ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°