Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2556

  • PDF
tuk8floor

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน  7  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ  รับสมัคร  จำนวน  7  อัตรา

       1.  สังกัดคณะครุศาสตร์
            1.1  อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน              จำนวน  1  อัตรา
            1.2  อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา                    จำนวน  1  อัตรา
            1.3  อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา  (แขนงทัศนศิลป์)    จำนวน  1  อัตรา
            1.4  อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา  (แขนงดนตรี)         จำนวน  1  อัตรา
 

       2. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            2.1  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์             จำนวน  1 อัตรา
            2.2  อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                        จำนวน  1 อัตรา

       3.  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
            3.1  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี                              จำนวน 1 อัตรา

       ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 14 – 25  ตุลาคม  2556  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°