Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักประสานงานชุมชน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

  • PDF
tukcom

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักประสานงานชุมชน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  17  ธันวาคม  2556  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง   นักประสานงานชุมชน  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

               รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                ลำดับที่  1  น.ส.อาภาภรณ์  แก่นศรียา
                สำรองลำดับที่  1  น.ส.สาวิตรี  ทำทิพย์
                สำรองลำดับที่  2  ว่าที่ร้อยตรีสยาม  บัวระภา
                สำรองลำดับที่  3  นายปรีชา  เจริญศรี
                สำรองลำดับที่  4  น.ส.ขวัญธิวา  นามคร

 ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่  23  มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น 

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°