Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 3 อัตรา

  • PDF
DSC 010121

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เฉพาะกิจ จำนวน 3อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้...

  • สังกัดคณะครุศาสตร์
    นักวิชาการ ระดับ 3(เฉพาะกิจ)ประจำงานบัณฑิตศึกษา 1 อัตรา
  • สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2(เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (เฉพาะกิจ)ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือก ระดับ 2 คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท
ผู้สมัครคัดเลือก ระดับ 3 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เสียค่าธรรมเนียม 400 บาท

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 สิงหาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°