Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 3 อัตรา

 • PDF
DSC 010121

                ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  3  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)  จำนวน  3  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดังนี้

1. นักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
จำนวน 1  อัตรา

 • ลำดับที่ 1 นางสาวเอมอร คำดี
  สำรองลำดับที่ 1 นางสาวพัชราพร นัยพรม
  สำรองลำดับที่ 2 นางสาวภิญญดา สุนทราวิรัตน์
  สำรองลำดับที่ 3 นางสาวรัตติมา โสภารักษ์
  สำรองลำดับที่ 4 นางสาวอภิญญา เพือดสิงห์
  สำรองลำดับที่ 5 นางสาวนุชนาท สร้อยโสม

2. เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2 (เฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
      - ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก –

3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (เฉพาะกิจ) ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา

 • ลำดับที่ 1 นางสาวสุนีนารถ พลซา
  สำรองลำดับที่ 1 นางสาวพรรษกร ทองสกุล
  สำรองลำดับที่ 2 นางคัทลียา ชัยพร
  สำรองลำดับที่ 3 นางสาวเสาวลักษณ์ สอนมงคล
  สำรองลำดับที่ 4 นางสาวธันยนันท์ สายจันทร์
  สำรองลำดับที่ 5 นางสาวพุธิตา สุวรรณชัย
  สำรองลำดับที่ 6 นางสาวอัจฉรา นิธิโภคารัตน์
  สำรองลำดับที่ 7 นางสาวณัฎฐา สิงห์ทองลา

            ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°