Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2557

  • PDF
DSC 010121

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ไปแล้วนั้น 

        อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2557 

1. ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง  0024  สังกัดคณะครุศาสตร์  
จำนวน  1  อัตรา
- ดร.สุชาติ  บางวิเศษ -

2. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 0097 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
- ไม่มีผู้สมัครรับโอนฯ -

๓. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 0069 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา

- คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของตำแหน่งตามประกาศรับโอนฯ -

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4280-8014

 


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°