Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครงาน

Faucibus eget ut et habitasse tristique Nulla hac augue Sed Vestibulum. Semper libero semper vitae sed Quisque orci turpis dis tincidunt nulla. Semper Nulla nibh sociis convallis leo vel sagittis turpis Curabitur justo.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2557

  • PDF

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน  14  อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  รับสมัคร  จำนวน  14  อัตรา
            1.1  สังกัดคณะครุศาสตร์
       1.1.1  อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน                                          จำนวน     1     อัตรา
       1.1.2  อาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา                                                จำนวน     1     อัตรา
       1.1.3  อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา                             จำนวน     1     อัตรา
       1.1.4  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                       จำนวน     2     อัตรา
       1.1.5  อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา                                               จำนวน     1     อัตรา
       1.1.6  อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                              จำนวน     1     อัตรา
            1.2  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      1.2.1  อาจารย์สาขาวิชาดนตรี                                                                  จำนวน     1     อัตรา
           1.3  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      1.3.1  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                        จำนวน     1     อัตรา
      1.3.2  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย       จำนวน     1     อัตรา
            1.4.  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
       1.4.1  อาจารย์สาขาวิชาการเงิน                                                              จำนวน     1     อัตรา
       1.4.2  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                              จำนวน     1     อัตรา
            1.5.  สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
       1.5.1  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                    จำนวน     2     อัตรา

        ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 – 9  กรกฎาคม  2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ งานบริหาร งานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

DSC 010121

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°