Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวประกวดราคา

Lacinia vitae In ante ipsum Sed nec dapibus et orci dictumst. Vel lacus amet dictumst et sapien est ac Curabitur pellentesque ultrices. Feugiat convallis turpis massa ligula sagittis enim aliquet fringilla orci pretium. Ut Aenean Vestibulum suscipit eros pede et nibh laoreet Pellentesque mus. Aliquet ultrices dictumst justo justo tortor vitae nisl nec sem.

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร 19

  • PDF

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ  บริเวณชั้น  1  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (อาคาร 19) รายละเอียดดังนี้

       -  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  1  ร้าน  (พื้นที่ว่างขนาด  6 x 8  เมตร)

       - ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ภายในร้านเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       - มีความสนใจในการทำธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในการลงทุนทำธุรกิจอย่างน้อย  1  ปี   

เอกสารแนบใบสมัคร
       1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว           จำนวน   1   รูป
       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   1   ฉบับ
       3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน   1   ฉบับ

        ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับและยื่นใบเสนอราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22  ตุลาคม  2556  ในวันเวลาราชการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษฯ โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
cofee

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

  • PDF

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
      วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กำหนดยื่นซองสอบราคา  
      ในระหว่าง
วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  (โดยถือนาฬิกางานพัสดุเป็นเกณฑ์) ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41117, 41118 ทุกวันในเวลาราชการ
history

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางกีฬาเพื่อการเรียนการสอน

  • PDF

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการบริหารจัดการด้านการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัด นอกจากนี้ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม และจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเพื่อไว้ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร

**ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 3 กรกฎาคม 2556**

  >>ร่างขอบเขตของงาน<<         >>รายละเอียด<<         >>เอกสารประกวดราคาซื้อ<<
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117, 41118

sport

ม.ราชภัฏเลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ

เครื่องปรับอากาศ   จำนวน  6  เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา
     โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
      ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          ผู้สนใจติดต่อได้ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ  โทรศัพท์  0-4283-5224-8  ต่อ  41117,  41118

ม.ราชภัฏเลย ประกาศสอบราคาซื้อตู้ Rack จำนวน 6 ตู้

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ

ตู้  Rack 800 x 1100 ขนาด 42U      จำนวน  6  ตู้

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา
     แยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
     ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ผู้สนใจติดต่อได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ  โทรศัพท์  0-4283-5224-8  ต่อ  41117,  41118

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°