Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

คนเก่ง จาก โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 Cabling Contest

  • PDF

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (งบเฉพาะกิจ) ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2558  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
ลำดับที่  1  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลภัสรดา  บุตรดีสุวรรณ
สำรองลำดับที่  1  นางสาวธันยนันท์  สายจันทร์
สำรองลำดับที่  2  นางคัทลียา  ชัยพร
สำรองลำดับที่  3  นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกันหา
สำรองลำดับที่  4  นางสาววิไลภรณ์  จันทร์สว่าง ฯลฯ

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

building005

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°