Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558

  • PDF

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย  ระดับ  1  ประจำ    งานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  ตั้งแต่วันที่  8 – 11  มิถุนายน  2558
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาคปฏิบัติ  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
60  และนำคะแนนดังกล่าว  มารวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  การบรรจุหรือจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้
กำหนดการสอบคัดเลือก
1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  วันที่  15  มิถุนายน  2558  ณ  ป้ายประกาศ งานบริหารงานบุคคล  ชั้น 1  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และทางเว็บไซต์  www.lru.ac.th
2  สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  วันที่  17  มิถุนายน  2558  สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
3  ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  19  มิถุนายน  2558  ณ  ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และทางเว็บไซต์  www.lru.ac.th
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะขึ้นบัญชีสำรองผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  มีกำหนดไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก  หากภายหลังมีตำแหน่งว่าง  หรือตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือ  คล้ายคลึงกันว่าง  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัญชีสำรองเพื่อบรรจุแต่งตั้ง   เมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกใหม่ในตำแหน่งเดียวกันให้ยกเลิกบัญชีสำรองในตำแหน่งนั้น
การรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง  และการเริ่มปฏิบัติงาน
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย CLICK<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคลโทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111 หรือ โทรศัพท์  0-4280-8014

ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2558

  • PDF

                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ไปแล้วนั้น

                   อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2558 ตามบัญชีแนบท้าย

- ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง  0043  จำนวน  1 อัตรา  
  นางสาวนันทนิตย์  บุตรปาละ

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง  1112  จำนวน  1  อัตรา
   ไม่มีผู้สมัครรับโอนฯ

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม8ชั้น
โทร. 0-4280-8014

DSC 010121

ม.ราชภัฏเลย เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

  • PDF

              ด้วยงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดรายวัน (เฉพาะกิจ) ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม อาคารวิชญาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้...
๑. แม่บ้านทำความสะอาดศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม อาคารวิชญาการ จำนวน ๒ อัตรา

๒. กำหนดวันขอรับและยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ


๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓.๓ มีความขยัน อดทน
๓.๔ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. เอกสารแนบใบสมัคร

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ลักษณะต้องห้าม
๕.๑ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ๕.๒ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕.๓ เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

๖. คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น


๗. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ www.lru.ac.th

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย / ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานกิจการพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารวิชญาการ  
สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข ๐
- ๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ – ๘   ต่อ  ๕๑๑๕๑ 
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือ www.lru.ac.th

DSC 010121

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558

  • PDF

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 นั้น
อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

                จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2558 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียรวม 8 ชั้น
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41115

DSC 010121

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°