Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

  • PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) สังกัดกองนโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  2558  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  สังกัดกองนโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่  1  นางฌิชมน  วิชัย

สำรองลำดับที่  1 นายสวัสดิ์  ผงนอก

สำรองลำดับที่  2 นางสาวกมลมาศ  ทุมสงคราม

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวในวันจันทร์ที่  30  พฤศจิกายน  2558  เวลา  09.00  น.  ที่งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม และเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

lrufront

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

  • PDF

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°