Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ติดตามข่าวสาร  จากงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนได้

สอบราคาจ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2)

  • PDF

มรภ.เลย ลงข่าว เมืองเลยนิวส์ 2 ข่าว

  • PDF

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตออกมาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ควลคู่กับการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้าง กิจกรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำการวิจัยเพื่อการพัฒนา พร้อมนำเสนอข่าวสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านหลายช่องทางการสื่อสาร รวมถึงสื่อมวลชน

มรภ.เลย ยกเครื่อง นศ.อาจารย์ ลงคมชัดลึก

  • PDF

       หนังสื่อพิมพ์คม ชัด ลึก ลงข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกเครื่องนักศึกษา อาจารย์ รับอาเซียน ฉบับวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ปีที่ 13  ฉบับที่ 4601 หน้า 10

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • PDF

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

 กำหนดการเข้าดูสถานที่ก่อสร้าง
วันที่ 29 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กำหนดยื่นซองประกวดราคา
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง  12.00 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นย

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น  สอบถามโทร. 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 - 8

>>ดาวโหลดประกาศ<<

        ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

  • PDF

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°