คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นการศึกษาเลย สานโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูพัฒนาครูเลย หนองบัวลำภู

Monday, Aug 21st

Last update06:53:14 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นการศึกษาเลย สานโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูพัฒนาครูเลย หนองบัวลำภู

  • PDF
DSC 0516
DSC 0508
DSC 0504
DSC 0519
DSC 0621
DSC 0654
DSC 0522
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2588 เวลา 08.30 น. รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการคูปองพัฒนาครูนำร่อง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเลย พัฒนาทักษะการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามความต้องการของครู ในจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


      คุณภาพการจัดการศึกษาจะดีและมีคุณภาพ ครูเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้การจัดการศึกษา ครูต้องมีความรอบรู้ทั้งทางด้านวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน หมายความว่าการศึกษาดีและมีคุณภาพได้ต้องอาศัยครูเป็นหลัก
     ปัจจุบันมีครูจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ การจีดกิจกรรมพัฒนาครูในปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาตนเองของครูแต่ละคน 
     ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู และลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้เป็นเป็นผู้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครู โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการประสานจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเลย จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนตามความสนใจของครูที่จะพัฒนาตนเอง ใน 4 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยครูที่ต้องการพัฒนาตนเองต้องเขียนแผนการพัฒนาตนเองหรือ ไอดี เพลน (ID Plan) เสนอต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ครูสามรถไปพัฒนาตนเองตามแผนที่เขียนส่ง และเรียกการพัฒนานาครูรูปแบบนี้ว่า คูปองพัฒนาครู ประจำปี 2558 การอบรมมุ่งพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning “PBL”) แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 และมัธยมศึกษาเขต 19 ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
       ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต่อว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามความสนใจของผู้เรียน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานแก่ผู้เรียน นักเรียนเป็นผู้เลือกวิธีการค้นหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
       การอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู มีครูเข้ารับการอบรม 168 คน การอบรมจะแบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 39 คน วิทยาศาสตร์ 40 คน ภาษาอังกฤษ 43 คน และคณิตศาสตร์ 46 คน อบรมระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังอบรมมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้าร่วมอบรม


คลิ๊กชมภาพพิธีเปิด       คลิ๊กชมภาพบรรยากาศอบรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์        คลิ๊กชมภาพบรรยากาศอบรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์          คลิ๊กชมภาพบรรยากาศอบรมกลุ่มสาระภาษาไทย       

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศอบรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน