Monday, Nov 19th

Last update12:45:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าววิจัย การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2558
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2558

building005

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ


3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน


4. มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2558


5. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
5.2 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้วต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นให้งานการเงิน
เพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินที่ธนาคาร (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี (บ้านดอนบม)

6. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 5 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้

6.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ปรับวันละ 30 บาท
6.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก ปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 26 มกราคม 2559)

7. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 26 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น


8. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อได้รับอนุญาตจะต้องชำระเงินค่าคืนสภาพตามระเบียบฯ นักศึกษามีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

           ทั้งนี้ ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124,41163 และ 41125 หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

feeds