Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรม เพิ่มทักษะแปรรูปอาหารกระป๋องแก่นักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรม เพิ่มทักษะแปรรูปอาหารกระป๋องแก่นักศึกษา

DSC 0997
DSC 0891
DSC 0925
DSC 0967
DSC 1004
DSC 1010
DSC 1022
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

      ในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเน้นในการทำวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมโครงการอบรมการแปรรูปอาหารกระป๋องจากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ฝึกทักษะการแปรรูปอาหาร เพิ่มทักษะปฏิบัติการแก่นักศึกษา
       ดร.สุภาวดี  สำราญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษา โดยเน้นทักษะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปวัตถุดิบจากการเกษตร และฝึกปฏิบัติจะทำให้นักศึกษารู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปใช้ได้จริงในโรงงานหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจการแปรรูปอาหารได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมาตรการเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตรของประเทศ  ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงจัดโครงการ “โครงการทักษะวิศวกรรรมอาหารและการใช้เครื่องมือในกระบวนการแปรรูปอาหาร”  ภาคปฏิบัติกับเครื่องมือจริงแก่นักศึกษาในสาขา
       การอบรบครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้าร่วมอบรม เป็น ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๓ คน และชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒๘  คน  ณ ณ อาคารคหกรรม ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม 1คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม 2
งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°