Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

DSC 0163
DSC 0156
DSC 0168
DSC 0178
DSC 0180
DSC 0215
DSC 0243
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

       วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมการอบรม ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต)องปฏิบัติมี 4  ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเรงดําเนินการ  เพราะคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน มีการประเมินการดำเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาในภาพรวม ส่งผลเชิงบวกตอการพัฒนาและการทํางานของอาจารย์ และเพิ่มจำนวนบัณฑิตในอนาคต

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds