Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา ภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนตำบลอาฮี ท่าลี่ รับการท่องเที่ยว

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนตำบลอาฮี ท่าลี่ รับการท่องเที่ยว

6300
6301
6303
6311
6314
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

       การพัฒนาการเรียนรู้คนในชุมชนบนฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าผ่านเนื้อหา เรื่องราว มีรูปแบบ เป็นรูปธรรม เกิดเป็นทุนทางปัญญาและทุนวัฒนธรรม ถ่ายทอดนำเสนอแก่คนได้จดจำ

       ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี ดร.มธุรส ชลามาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ
       ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่คนในชุมชนยังขาดการศึกษาเรียนรู้ในเชิงลีกเพื่อพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน จากการสำรวจเก็บข้อมูลยังพบว่าชาวชุมชนอาฮี มีความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ตนในฐานะประธานสาขาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนามัคคุเทกศ์ขึ้น โดยระดมความคิดคนในชุมชนในการกำหนดแนวทาง และแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว โดยประสานความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ ในพื้นที่เชื่อมโยงของอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย
        ตำบลอาฮีอยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเลย 57 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตำบลหนองผือและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าลี่ ทิศตะวันตกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศใต้ติดกับตำบลน้ำทูน การคมนาคมมีถนนลากยางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านแต่ไม่มีรถโดยสารประจำทาง แบ่งเขตการปกครองตำบลอาฮี มี 6 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 1 แห่ง มีจำนวนประชากร 4,611 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,180 ครัวเรือน
       ตำบลอาฮีมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีพระธาตุมะนาวเดี่ยว ตั้งอยู่ที่วัดสิริมงคล บ้านอาฮี หมู่ 8 มีเจ้าผู้ครองเมืองตูม หรือ พระยาสุนทรจักษ์เป็นผู้สร้างขึ้น และยังมีวัดเก่าแก่มากมาย ทั้งวัดเวฬุวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยคัง หมู่ 2  วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปกติ หมู่ 5  วัดดอนชัย ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพาน หมู่ 3  วัดศรีสะอาดและวัดป่าบ้านนากระเซ็ง ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4  
       โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  เป็นให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์แก่ชาวชุมชนอาฮี และการฝึกปฏิบัติการต้อนรับ การพูด และฝึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว หลังการอบรมให้ชาวชุมชนอาฮี ที่ร่วมโครงการทดลองเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ชาวชุมชนอาฮีกำหนด

คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°