บรรยายกาศประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Monday, Aug 21st

Last update06:53:14 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยายกาศประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
DSC 0889
DSC 0873
DSC 0856
DSC 0845
DSC 0896
DSC 0903
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงนโยบาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับอาจารย์แนะแนวในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมต้อนรับ การจัดโครงการประชุมอาจารย์แนะแนว ในครั้งนี้มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา/วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพ ในจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิและหนองบัวลำภู รวมจำนวน 116 คน จัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 2 วัน ในระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2559 ณ รังเย็นรีสอร์ท ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายประชุมชี้แจงนโยบาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการตอบข้อซักถามต่างๆ จากอาจารย์แนะแนว เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครเรียนในสาขาวิชาต่างๆ จากทั้ง 5 คณะ โดยมี คณบดีทั้ง 5 คณะ ให้การตอบคำถามในข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 5 คณะ ดังกล่าว และช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการมอบของรางวัลอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับอาจารย์ที่มาร่วมงาน...

อาจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า โครงการแนะแนวถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตด้านการเรียน ด้านอาชีพและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน อีกทั้งยังถือเป็นกิจกรรมที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนในอนาคต...

ชมภาพกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมภาพกิจกรรมการประชุมอาจารย์แนะแนว