Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
P1012903
P1012932
P1013003
P1013022
P1013029
P1013039
P1013066
P1013072
P1013191
P1013206
P1013213
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 11
  • ถัดไป

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น  จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ในโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560  และจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้  ความเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองขณะศึกษาเล่าเรียน    เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ  ที่นักศึกษาพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนการวางตัวอย่างเหมาะสม  ถูกต้องตามกฎระเบียบ  และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรม ในภาคเช้าประกอบด้วย การต้อนรับและให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากนั้นรับฟังการบรรยาย เรื่อง“คุณลักษณะบัณฑิตยุค Thailand 4.0 จากวิทยากรพิเศษ โดย ท่าน รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการศึกษาของไทยในปัจจุบัน และการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล รวมทั้งรับฟังการบรรยายให้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา เกี่ยวกับระบบการเรียน และการลงทะเบียนเรียน โดยวิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในภาคบ่าย รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยงานทุนการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษา

 ชมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ   ชมภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°