Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0427
DSC 0435
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ณ อาคาร CL01  โดย ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้  ความเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองขณะศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ  ที่นักศึกษาพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนการวางตัวอย่างเหมาะสม  ถูกต้องตามกฎระเบียบ  และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรม ในภาคเช้าประกอบด้วย การต้อนรับและให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากนั้นรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยงานทุนการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา  จากกองพัฒนานักศึกษา  รวมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความเข้าใจแก่นักศึกษา เกี่ยวกับระบบการเรียน และการลงทะเบียนเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชมภาพกิจกรรม


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°