Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0532
DSC 0548
DSC 0558
DSC 0583
DSC 0595
DSC 0655
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา  โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองขณะศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆที่นักศึกษาพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนการวางตัวอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ประจำปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรม ในภาคเช้าประกอบด้วย การต้อนรับและให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากนั้นรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากนั้นรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยงานทุนการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา  จากกองพัฒนานักศึกษา  รวมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความเข้าใจแก่นักศึกษา เกี่ยวกับระบบการเรียน และการลงทะเบียนเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชมภาพกิจกรรม


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°