Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

  • PDF
10760 20121220p1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) นั้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 35 คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ คน
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560(ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิชญาการ และนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.30 น. ณ ห้อง ด.201 หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°