Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนา นักสื่อสารความหมายท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนา นักสื่อสารความหมายท้องถิ่น

36951004 932141783639741 5388624432379985920 n

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนา นักสื่อสารความหมายท้องถิ่นสำหรับ เยาวชนพื้นที่จังหวัดเลย 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นที่ 1 ภูกระดึง –หนองหิน –ภูหลวง เส้นที่ 2 เลย – ท่าลี่ –เชียงคาน และเส้นที่ 3 ภูเรือ – ด่านซ้าย – นาแห้ว

         ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา นักสื่อสารความหมายท้องถิ่นสำหรับ เยาวชนพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายใหมีความเข้มแข็งในการพัฒนาให้ยั่งยืนในพื้นที่ขึ้น จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นที่ 1 ภูกระดึง –หนองหิน –ภูหลวง เส้นที่ 2 เลย – ท่าลี่ –เชียงคาน และเส้นที่ 3 ภูเรือ – ด่านซ้าย – นาแห้วเพื่อพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเยาวชนในพื้นที่พิเศษเลย และสร้างเครือข่ายของผู้สื่อสารความหมายเยาวชน ให้แก่ตัวนักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยา รงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนภูหลวงวิทยา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียนนาแห้ววิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนนาอ้อวิทยา โรงเรียนท่าลี่วิทยา โรงเรียนเชียงคานวิทยา 
        ได้รับเกียรติวิทยากรจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวิทยากรภายนอก คุณวิทวัช ลาภชุ่มศรี และคุณขัติยา ขัติสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°