Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์เลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

  • PDF
lrufront

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์เลย รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2561 และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น นั้น  บัดนี้  งานทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ  โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ  และหรือได้ที่ www.lru.ac.th ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมดำเนินการเข้าระบบ e-studentloan ด้วยรหัสผ่านของผู้กู้ยืม เพื่อบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 20  กันยายน  2561   พร้อมทั้งให้นักศึกษาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ศูนย์เลย  รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา
1.1 คณะครุศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าประชุมชี้แจงและส่งสัญญาที่พิมพ์ผ่านระบบ  e-Student loan ในวันศุกร์ที่  21 กันยายน  2560 ในเวลา 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมชี้แจงและส่งสัญญาที่พิมพ์ผ่านระบบ  e-Studentloan ในวันเสาร์ที่  22  กันยายน  2561  ในเวลา 13.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
2. นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ศูนย์เลย  รายใหม่ เข้าประชุมชี้แจงและส่งสัญญาที่พิมพ์ผ่านระบบ    e-Student loan ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน  2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา 09.00 น.
3. นักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่  เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Student loan ในวันเสาร์ที่  22 กันยายน  2561 ในเวลา 09..00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 1 อาคาร CL 2

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK ประกาศรายชื่อ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°