Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  • PDF
lrufront

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่  010/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  16  (5)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2547  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2554  จึงประกาศการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้
 คุณสมบัติ  ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติดังนี้  
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
(2) มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  กฎหมาย  การปกครองส่วนท้องถิ่น  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
(3)มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ 
การเสนอชื่อและการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จะต้องให้ครอบคลุมบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
(1) ด้านการศึกษา
(2) ด้านมนุษยศาสตร์
(3)  ด้านสังคมศาสตร์
(4)  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5)  ด้านกฎหมาย
(6)  ด้านการงบประมาณและการเงิน
(7)  ด้านการบริหารงานบุคคล
(8)  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9)  ด้านการศาสนา 
(10)  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(11)  ด้านอื่น ๆ  นอกจากข้อ  1 – 10 
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  และวิธีการเสนอชื่อ
-ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา  16 (5)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2547  ข้อ  4  
-  วิธีการเสนอชื่อ  ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  เสนอชื่อในใบเสนอชื่อที่แนบท้ายประกาศ  ในระหว่างวันที่  12 – 30  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.00 – 16.00  น. 

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK กำหนดการสรรหา<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°