Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • PDF
vitchayagran

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะเปิดให้สถานศึกษาและนักศึกษา ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ e–Student loan ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ รายเก่า รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e–Student loan และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้1. ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ e–Student loan และบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกราย ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561 ที่ www.studentloan.or.th
2. ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561 โดยให้ส่งเอกสารดังนuh
2.1 แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินฯที่พิมพ์จากระบบe - Student loan จำนวน 1 แผ่น
2.2 บัตรกิจกรรม และหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะ จำนวน 18 ชั่วโมง (แบบฟอร์มสามารถดาวโหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
 3. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ ในวันที่ 20ธันวาคม 2561 ทางเวปไซต์ www.lru.ac.th
4. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินให้ติดต่อลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ จะต้องแสดงสำเนาสัญญาเพื่อยืนยันลายมือชื่อที่ถูกต้องตรงกันทั้งสัญญา และแบบยืนยันฯ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย( ณ หอประชุมขุมทองวิไล) และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ณ ห้องสำนักงาน อาคาร ด. 201 ) ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
5. นักศึกษาที่ต้องไปฝึกงาน หรือฝึกสอน จะต้องดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จทันการ โดยวิธีการให้ตัวแทน เพื่อน หรือญาติ ไปติดต่อขอรับเอกสารแทน และจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยให้นักศึกษาลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น และติดตามข่าวสารกองทุน กยศ. ได้ที่ทาง www.lru.ac.th อย่างสม่ำเสมอ

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°