Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุนและพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562

  • PDF
22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ห้องชุด  1  ห้องนอน (ห้องเดี่ยว) จำนวน  24 ห้อง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต
-ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเคยจัดให้พักอาศัยในอาคารชุดหรือบ้านพักข้าราชการมาก่อน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายให้เสนอเหตุผลเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยเป็นกรณีไป
-ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยเกินกว่า 20 กิโลเมตรขึ้นไป กรณีย้ายภูมิลำเนาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด
 ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2562 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°