Thursday, Jun 27th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

แจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF
ดาวนโหลด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ได้รับจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นั้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ดังกล่าว ได้สวมใส่เสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. ในวันราชการ ณ ห้องร้านจำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ
ทั้งนี้ หากนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้ แต่จะได้รับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ในภายหลัง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°