Thursday, Jun 27th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

  • PDF
6-800x445

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานบริหารงานบุคคล กองกลางสำนักงานอธิการบดี 1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานธุรการและสารบรรณ กองกลางสำนักงานอธิการบดี 1
3นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานพัสดุ กองกลางสำนักงานอธิการบดี 1
4นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี 1
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เป็นดังต่อไปนี้
คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินฯ ในครั้งนี้ ต้องรับรองเอกสารว่าถูกต้องสมบูรณ์และต้องยื่นเอกสารตามข้อ 4 ในวันที่มาสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°