Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าววิจัย การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ป.โท และป.เอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2557

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ป.โท และป.เอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2557

DSC 010121

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2557 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
4. มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
5. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • 5.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • 5.2 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้วต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นให้งานการเงิน 
    เพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินที่ธนาคาร (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี (บ้านดอนบม) 

6. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 5 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้

  • 6.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ปรับวันละ 30 บาท
  • 6.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก ปรับวันละ 50 บาท 
    ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557) 

7. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น
8. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อได้รับอนุญาตจะต้องชำระเงินค่าคืนสภาพตามระเบียบฯ นักศึกษามีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

        ทั้งนี้ ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124,41163 และ 41125 หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุก วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°