Tuesday, Nov 13th

Last update09:51:39 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

รับสมัครงาน

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมายเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรายงานผลและขอกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไป

อาจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์และอาจารย์ดวงพร บุญเลี้ยง นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายกฤษฎา ยอดช้าง ชั้นปีที่4 นายอนุพงศ์ หุ่ยปาน ชั้นปีที่4 และนายณัฐพล ผงบุญตา ชั้นปีที่3) เป็นตัวแทนจากจังหวัดเลย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเข้าพบอธิการบดี เพื่อรายงานผลและขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไประดับประเทศต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี ให้การชื่นชมและอำนวยพรแก่นักศึกษา

คลิ๊กชมภาพ

39735792 228600907826489 7693982015799951360 n

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๒ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2561
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้น และทาง www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-4283-5228 ต่อ 41115 หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
- ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 สิงหาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224–8 ต่อ 41115 หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามข้อ 1 ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ดังนี้
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบแข่งขัน
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น 
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

บทความ อื่นๆ ...

feeds