รับสมัครงาน

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559

ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่1/2559  ลงวันที่ 15 มีนาคม  2559  นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2552 ข้อ 16 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>อ่านประกาศ<<

บทความ อื่นๆ ...