Saturday, Sep 22nd

Last update02:50:25 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางกีฬาเพื่อการเรียนการสอน

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการบริหารจัดการด้านการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัด นอกจากนี้ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม และจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเพื่อไว้ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร

**ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 3 กรกฎาคม 2556**

  >>ร่างขอบเขตของงาน<<         >>รายละเอียด<<         >>เอกสารประกวดราคาซื้อ<<
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117, 41118

sport

ม.ราชภัฏเลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ

เครื่องปรับอากาศ   จำนวน  6  เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา
     โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
      ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          ผู้สนใจติดต่อได้ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ  โทรศัพท์  0-4283-5224-8  ต่อ  41117,  41118

ม.ราชภัฏเลย ประกาศสอบราคาซื้อตู้ Rack จำนวน 6 ตู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ

ตู้  Rack 800 x 1100 ขนาด 42U      จำนวน  6  ตู้

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา
     แยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
     ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ผู้สนใจติดต่อได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ  โทรศัพท์  0-4283-5224-8  ต่อ  41117,  41118