Saturday, Nov 17th

Last update12:45:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (ตึก 19)   จำนวน   2   ร้าน

               ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27  มกราคม  2557 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

                    สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
history

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องสอบราคาซื้อชุดทดสอบการสูญเสียของของเหลวในระบบปิด จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 222 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยืนเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 19)   จำนวน  2  ร้าน

          3.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังสำนักงานบัณฑิตศึกษา     จำนวน  1  ร้าน

      ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151

tukcom

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                  ประเภทอาหาร    จำนวน  1  ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
        1. ไม่เป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรง
        2. ไม่มีหนี้สินผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารแนบใบสมัคร
        1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว           จำนวน   1   รูป
        2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   1   ฉบับ
        3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน   1   ฉบับ

         ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับและยื่นใบเสนอราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน ตุลาคม  2556  ในวันเวลาราชการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษฯ โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
cofee

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร 19 ครั้งที่ 2

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ  บริเวณชั้น  1  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (อาคาร 19) รายละเอียดดังนี้

       -  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  1  ร้าน  (พื้นที่ว่างขนาด  6 x 8  เมตร)

       - ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ภายในร้านเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       - มีความสนใจในการทำธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในการลงทุนทำธุรกิจอย่างน้อย  1  ปี  

เอกสารแนบใบสมัคร
       1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว           จำนวน   1   รูป
       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   1   ฉบับ
       3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน   1   ฉบับ

        ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับและยื่นใบเสนอราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  8 พฤศจิกายน  2556  ในวันเวลาราชการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษฯ โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41151

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°