Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่  21 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น.  ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

           กำหนดยื่นซองสอบราคา  วันที่  1 เมษายน 2558 ถึง 22 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น.  (โดยถือนาฬิกางานพัสดุเป็นเกณฑ์) ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 22 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

>>CLICK อ่านปรกาศมหาวิทยาลัย<<

>>CLICK ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร<<

>>CLICK แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร<<

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 - 8  ต่อ 41117 - 8
ทุกวันในเวลาราชการ

DSC 010121

มรภ.เลย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเรียนรวม อาคาร 23

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเรียนรวม อาคาร 23 

กำหนดยื่นเอกสารราคา

            โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา  ซองที่ 2  หลักฐานเอกสารต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันที่่ 8 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง ชั้น 1 
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41117 หรือ 41118 ในวันและเวลาราชการ

DSC 010121

มรภ.เลย ประกาศสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 1 รายการ คือ ปกปริญญาบัตร  จำนวน 3,340 ปก 

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา

           โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำหนดปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง ชั้น 1
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41117 หรือ 41118 ในวันและเวลาราชการ

DSC 010121

ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

บทความ อื่นๆ ...

feeds