Saturday, Sep 22nd

Last update02:50:25 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

(2) เอกสารประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 697,000 บาท ตามรายการดังนี้
เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นประกวดราคา ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือช่องทางกรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

10760 20121220p1

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศ
(2) เอกสารสอบราคา
(3)เอกสารสอบราคา (ต่อ)
(4)เอกสารสอบราคา (ต่อ)

10760 20121220p1

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์ ได้ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6) แบบสรุปราคากลาง
(7) แบบสรุปราคากลาง(ต่อ)
(8) แบบสรุปราคากลาง(ต่อ)

12345

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

lrufront

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC)  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

10760 20121220p1

บทความ อื่นๆ ...