Saturday, Jan 19th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่  7  มกราคม  2562  ถึงวันพฤหัสบดีที่  10  มกราคม  2562  (3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง
(1) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)รายละเอียด

21984181 1705574146161514 1628302103 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,159,300.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง  ก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 มกราคม 2562ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) ประกาศประกวดราคา (ต่อ)
(3)เอกสารประกวดราคา

46625601 1940291552730345 5622184221360521216 n


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษา จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษา จำนวน 1 งาน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61127200759” 
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันที่ 18  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  21  ธันวาคม  2561  (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   (2) โทรสาร 0-4281-1143
 (3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เวบไซต์   http://www.gprocurement.go.th

22052888 1705574156161513 825157067 n

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

21984181 1705574146161514 1628302103 n

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°