Monday, Nov 19th

Last update12:45:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ข่าวประกวดราคา

“ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาและห้องน้ำอาจารย์อาคาร1,2,3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาและห้องน้ำอาจารย์อาคาร1,2,3

>>CLICK อ่านประกาศ<<

41321482 2159019974194808 8767496704749469696 n

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e–bidding)”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง
 (1) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ 
(2) โทรสาร 0-4281-1143 และขอให้แจ้งการส่งข้อมูลการวิจารณ์มายัง งานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4283-5224 ต่อ 41117

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1)ประกาศประกวดราคา
(2)เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา(ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา(ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)รายละเอียด

18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding)”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1)ประกาศประกวดราคา
(2)เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา(ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา(ต่อ)
(5)รายละเอียด
(6)รายละเอียด(ต่อ)
(7)รายละเอียด(ต่อ)
(8)รายละเอียด(ต่อ)
(9)รายละเอียด(ต่อ)
(10)รายละเอียด(ต่อ)
(11)รายละเอียด(ต่อ)

18221737 1385451338164491 517126120921706045 n

 

บทความ อื่นๆ ...

feeds