Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่วมใส่หมวกนิรภัย 100%

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่วมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนร่วม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนแก่อาจารย์และบุคลากร

      ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการนำไปใช้  สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

 

ณ ศูนย์ภาษา  ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.chc.lru.ac.th
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4280-8000 ต่อ 42113, 42115
 


คลิ๊กโหลดกำหนดการ           คลิ๊กโหลดแบบตอบรับ

่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล


ม.ราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)  สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย พัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยจากงานประจำ โดยใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  จึงให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
        
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่เป็นภาษาไทยโดยใช้ตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Thai SarabunPSK) ขนาด 16 พอยท์ ตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ชุด หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2556

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41141 - 41143

คลิ๊กอ่านรายละเีอียด

ข่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°