Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2557

               มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้...

1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม


3. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้ชำระเงิน ดังนี้ ...

3.1 จังหวัดเลย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
3.2 จังหวัดขอนแก่น ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
3.3 ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)

4. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นักศึกษาจะต้องยื่น คำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามระเบียบฯ ดังนี้

4.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549 ค่าปรับวันละ 20 บาท
4.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

5. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น


6. การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

          ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124, 41125 และ 41163 

>> CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

DSC 010121

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาค กศ.พ.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 และให้ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้เลือกสาขาวิชาใหม่ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว ดำเนินการตามกำหนดตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  2558  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น   บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

>> CLICk อ่านรายละเอียด ที่นี่

   

 

สอบถามข้อมูลเพิ้มเติม ได้ที่ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4280-8010

DSC 010121

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียด

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°