Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รัดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัคร ตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2557

 ด้วยจะมีนักศึกษาภาค กศ.พ. ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ จึงให้นักศึกษา  คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

๑.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น
๒.  ตัวแทนหมู่เรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.)  ติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูล
๓.  นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม
๔.  นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย

-  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)
-  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย
-  ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง

-  สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

ข้าราชการชาย – หญิง

-  สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก
-  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา

๕.  นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ
๖.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๘
๗.  อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน  ๖๐๐  บาท ที่งานการเงิน ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
๘.  นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน   (ตกค้าง)   และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°