ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการรับสมัคร ตามประกาศที่แนบนี้

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2558

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และพิมพ์ใบสมัคร

DSC 010121

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

อ่านรายละเอีบดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ(ประเภททั่วไป)

ระหว่างวันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 รับสมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต >> CLICK <<

ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 รับสมัครด้วยตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและพิมพ์ใบสมัคร >> CLICK

newstudent582
newstudent581

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศที่เนบนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

อ่านเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชา ดังบัญชีรายชื่อนี้ และให้ปฏิบัติตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ อื่นๆ ...