ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกจิ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 ข้อ 3(1) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่กำหลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 และสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ แต่มีสิทธิ์ที่จะมาสมัครเข้าศึกษาต้อประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่สันที่ 9 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ >> CLICK >> อ่านรายละเอียด

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปี 2558

บทความ อื่นๆ ...