Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปี 2558

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา กศ.พ. ภาคเรียนที่ 2/2557

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ป.โท และป.เอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2557

การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2557

            ด้วยจะมีนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2/2557 จึงให้นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนของนักศึกษาภาคปกติที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูล
3. นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม
4. นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)
- สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย
- ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
- สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

5. นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ

6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
7. อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557
8. นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (ตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

CLICK >> อ่านประกาศ

 DSC 010121

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับสมัครตามปกระกาศที่แนบ

กำหนดการรับสมัคร
1 – 15 ตุลาคม 2557สมัครทางไปรษณีย์
1 – 15 ตุลาคม 2557สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 – 30 ตุลาคม 2557สมัครด้วยตนเอง
3 พฤศจิกายน 2557ประกาศผลการคัดเลือก

CLICK >> อ่านประกาศ

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°