Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระดับสาขาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
1. สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
2. สาขาวิชา พัฒนาสังคม

กำหนดการรับสมัคร
1 – 10 ตุลาคม 2557สมัครทางไปรษณีย์
1 – 15 ตุลาคม 2557 สมัครทางด้วยตนเอง
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

CLICK >> อ่านรายละเอียด

พิมพ์ใบสมัคร >> CLICK

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ระดับสาขาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
1. สาขาวิชา พัฒนาสังคม

กำหนดดารรับสมัคร
1 – 15 ตุลาคม 2557 สมัครทางไปรษณีย์
1 – 30 ตุลาคม 2557 สมัครด้วยตนเอง
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

CLICK >> อ่านประกาศ

พิมพ์ใบสมัคร >> CLICK

CLICK >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 << CLICK

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°