ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การลงทะเบียน 1/2556 เรื่อง การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก

    ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
    1. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1-2 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-24 มิถุนายน 2556
    2. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-29 มิถุนายน 2556

   แจ้งการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก ตามรายวิชาและหมู่เรียน  ตามที่แนบประกาศนี้ >> CLICK


ข่้าวโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน