Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษ ประจำปีการศึกษา 2555

      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๓.๑.๑  ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่  ๒   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๕)

การลงทะเบียน 1/2556 เรื่อง การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก

    ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
    1. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1-2 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-24 มิถุนายน 2556
    2. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-29 มิถุนายน 2556

   แจ้งการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก ตามรายวิชาและหมู่เรียน  ตามที่แนบประกาศนี้ >> CLICK


ข่้าวโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°