Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2558

ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

กองพัฒนาอบรมจริยธรรม คุณธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา

       เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรชื่อดัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย

มรภ.เลย จัดประชุมสัมมนา “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”

       การเปิดเวทีวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานการวิจัย เผยแพร่สู่ชุมชนทางวิชาการ และนำไปสู่การปฏิบัติ และการหาคำตอบ แก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอดศักยภาพ ในชุมชน ท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ทางสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นต้องตระหนักและให้ความสำคัญ

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°