ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2558

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558

ม.ราชภัฏเลย อบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

      วันพุธที่ที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุมช้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติน้อยกว่าเกณฑ์กำหนด ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ น้อยกว่าเกณฑ์กำหนด ปีการศึกษา 2558
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต(รับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ให้ผู้สมัครที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ 042-835224-8 ต่อ 41131 หรือ 41132 ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเลือกสาขาวิชาใหม่ที่เปิดได้ และยังเต็ม เฉพาะสาขาทที่ไม่มีการสอบคัดเลือก

>> CLICK อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

DSC 010121