Monday, Nov 19th

Last update12:45:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835-223 – 8 ต่อ 4115หรือ 42111

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<10760 20121220p1

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2559

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา                 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รับสมัครทั้งสิ้น จำนวน 1 อัตรา คือ อาจารย์สาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
การรับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2559  ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ/เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014

>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาเอก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ราชภฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ  การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>> อ่านรายละเอียด <<

ราชภฏเลย

 

ม.ราชภัฏเลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 ตำแหน่งที่รับโอน
      ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0093  จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
    -  ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อายุไม่เกิน  55 ปี  
    - เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
-  ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร  (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  10 - 31  ตุลาคม  2559  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>แบบฟอร์มใบสมัคร<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

10760 20121220p1

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  
  กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร  
     กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  
     ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ตุลาคม  2559  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์      042-835224 - 8 ต่อ  41115 หรือ 42111

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

ราชภฏเลย

 

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (เฉพาะกิจ) ประจำงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (เฉพาะกิจ) ประจำงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (เฉพาะกิจ) ประจำงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

     ลำดับที่ 1 นายสุเมธ แก้วบุดดี
     ลำดับที่ 2 นายธนยศ บุตรวิลัย
                    สำรองลำดับที่ 1 นายพัฒนชัย ยศสุภาพ
                    สำรองลำดับที่ 2 นายสุรศักดิ์ บัวปัด
                    สำรองลำดับที่ 3 นายธวัชชัย บับภาสังข์
                    สำรองลำดับที่ 4 นายปราโมทย์ อภัยสูงเนิน
                    สำรองลำดับที่ 5 นายณัฐพงษ์ กุณวงศ์

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ราชภฏเลย

feeds