ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

คนเก่ง จาก โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 Cabling Contest

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (งบเฉพาะกิจ) ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2558  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
ลำดับที่  1  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลภัสรดา  บุตรดีสุวรรณ
สำรองลำดับที่  1  นางสาวธันยนันท์  สายจันทร์
สำรองลำดับที่  2  นางคัทลียา  ชัยพร
สำรองลำดับที่  3  นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกันหา
สำรองลำดับที่  4  นางสาววิไลภรณ์  จันทร์สว่าง ฯลฯ

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

building005

ม.ราชภัฏเลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตำแหน่งที่รับโอน
๑.๑ ตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๐๑๙ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑๑๒ จำนวน ๑ อัตรา

- เงื่อนไขของตำแหน่ง

๒.๑ ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๒.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
๒.๓ ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)

- วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
             ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th

- เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑ แบบขอโอนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒ หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
๓ สำเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๔ สำเนาสมุดประวัติ หรือสำเนา ก.พ. ๗ (โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗ หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๘ ใบรับรองแพทย์ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ อายุไม่เกิน ๑ เดือน
๙ รูปถ่ายเครื่องแบบปกติขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการโอน ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ชั้น ๑ หรือทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานบุคคล โทร. ๐ – ๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๑๕ , ๔๒๑๑๑

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอน ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ชั้น ๑ หรือทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>แบบฟอร์มใบสมัคร<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โทร. 0-4280-8014

11 building