ข่าวรับสมัคร

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ รถตู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวธิติมา พันธุลาภ  นักวิชาการพัสด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 – 8 โทรสาร 0-4281-1143

tuk8floor

สอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้

เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. Â ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 - 5 กันยายน 2560 สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4283-5224 – 8ต่อ 4117 ในวันและเวลาราชการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

(1) ประกาศ
(2) เอกสารสอบราคา เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี
(3) เอกสารสอบราคา เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี (ต่อ)
(4) ตารางแสดงวงเงิน
(5) คุณลักษณะเเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบยซีเอ็นซี

18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

>> รายละเอียด <<

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ”

>> รายละเอียด <<

10760 20121220p1

ประกาศสอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถตู้ ตามรายการดังนี้
รถตู้ จำนวน ๑ คัน

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517ปก โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517ปก โดยวิธีตกลงราคา”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธฺการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอ ราคาจำนวน 3 ราย นั่น

ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธฺการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560